TUDNIVALÓK
Bemutatkozás
Tájékoztató a vizsgákról
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv
A vizsgák menete
VIZSGANAPTÁR
VIZSGADÍJAK
Elérhetőségek, kapcsolat
SIKERES VIZSGA DÍJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
VIZSGAHELYEK
Gyakori kérdések
Letölthető nyomtatványok
Adatvédelmi nyilatkozatok
FELKÉSZÜLÉS
PRÓBANYELVVIZSGA
MINTAFELADATOK
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelv
TANFOLYAMOK
VIZSGAFELKÉSZÍTŐ KIADVÁNYOK
    Általános nyelvvizsga
    Szaknyelvi nyelvvizsga
Vizsgázóink írták
JELENTKEZÉS
Vizsgaszabályzatok
Jelentkezés a vizsgára
Jelentkezési lapok próbavizsgára
Vizsga halasztása, jelentkezés visszavonása
Speciális igényű vizsgázók
VIZSGÁZÓKNAK
VIZSGABEOSZTÁS
EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE
MEGTEKINTÉS, FELÜLVIZSGÁLAT
BIZONYÍTVÁNY
MUNKATÁRSAINKNAK
Vizsgáztatói oldalak
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. Tel: 482-7268, 482-7272   Kezdőoldal Corvinus Egyetem Levél nekünk

Tisztelt Vizsgázóink!

 
A 2020. márciusi vizsgaidőszakban megírt nyelvvizsga dolgozatok SZEMÉLYES MEGTEKINTÉSE ÉS A KONZULTÁCIÓ a kialakult vírushelyzet miatt ELMARAD.
 
A FELÜLVIZSGÁLATI LEHETŐSÉGET AZONBAN TOVÁBBRA IS IGÉNYBE LEHET VENNI.
 
Felülvizsgálat (újraértékelés) a http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=AQJVBG linken található kérelem kitöltésével és annak a nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre történő elküldésével kérelmezhető.

Felülvizsgálati (újraértékelési) kérelem
leadási határideje: április 16., 12 óra.

Az ezután érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
 
Együttműködésüket köszönjük.

Corvinus Nyelvvizsgaközpont
 
MEGTEKINTÉS, KONZULTÁCIÓ, FELÜLVIZSGÁLAT, JOGORVOSLAT

a)
A vizsgaeredménnyel szemben az eredmények közzétételét követő 15 naptári napon belül megtekintési kérelemmel, illetve a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A határidő postai úton küldött kérelem esetében a postai feladás dátumát jelenti. A megtekintési és/vagy felülvizsgálati kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (honlapunkon a „Letölthető dokumentumok” fül alatt) kitöltésével,  felülvizsgálati kérelem esetén a díj átutalását igazoló bizonylat Vizsgaközpontba történő megküldésével kezdeményezhető, mely történhet személyesen, postán vagy e-mailen.  A postai úton benyújtott kérelemmel párhuzamosan kérjük annak benyújtását e-mailben is. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.

b) Megtekintés: A vizsgázó számára minden írásban teljesített és értékelt vizsgadolgozatának, szóbeli értékelőlapjának megtekintésére a Vizsgaközpontban térítésmentesen van lehetőség. A dolgozatot a vizsgázó valamint törvényes képviselője tekintheti meg.
A megtekintésre kölcsönösen egyeztetett időpontban, teremfelügyelet mellett 45 percet biztosít a Vizsgaközpont. A megtekintés során a vizsgázó rendelkezésére áll a vizsgafeladat, a megoldókulcs, ill. az értékelési útmutató, a szóbeli vizsgáját értékelő lapok, valamint a Vizsgaközpont által biztosított ceruza és jegyzet készítésére használható lebélyegzett lap. Az írásbeli dolgozat egyes részleteiről kézzel jegyzet készíthető, de egyéb adatrögzítés (pl. fénykép készítése), fénymásolás nem engedélyezett. A jegyzetek készítése során teljes tesztlépések, vizsgafeladatok másolása tilos. Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azt ellenőrzi és aláírásával látja el.

c) Konzultáció: A megtekintés mellett a vizsgázó külön kérésére konzultációs lehetőséget is biztosítunk. A konzultáció díja a mindenkori különeljárási díj összege. A konzultáció során a kijavított vizsgadolgozat megtekintésén túl a Vizsgaközpont által kijelölt akkreditált vizsgáztató nyelvtanár segítségét kérheti a vizsgázó dolgozata elemzésére, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok diagnosztizálására, személyre szabott tanácsadásra a további felkészüléshez. Egyéb vonatkozásban az önálló megtekintés szabályai és feltételei vonatkoznak a konzultációra is.

d) Felülvizsgálati kérelem: A vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül a megtekintési kérelem mellett, vagy attól függetlenül felülvizsgálati kérelem nyújtható be. A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében az újraértékelést kérő felülvizsgálati kérelem díjköteles, díja az írásbeli részvizsga díjának 20%-a, a szóbeli részvizsga díjának 10%-a.
Kérelmet kizárólag eredeti, vagy digitalizált befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennek elmulasztása, illetve a határidő be nem tartása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a kérelmet figyelmen kívül hagyni. A kérelmező felelőssége meggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba.
A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti.

e) Jogorvoslat: A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközpontnál - két példányban - benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 naptári napon belül köteles a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.
 

 

 

© 2020 Corvinus Nyelvvizsga Központ